מהן הסנקציות ואיך ניתן להתמודד איתן?
מבצע האכיפה של רשם החברות- מהן הסנקציות ואיך ניתן להתמודד איתן?

רבים הם אלו המחזיקים בבעלותם חברה, רבים הם אלו אשר חברתם אינה פעילה, וכן רבים הם אלו אשר
(בידיעה או שלא בידיעה) אינם נושאים בחובת תשלום האגרה השנתית.
לאחרונה (ינואר 2010) בוצע תיקון (תיקון מס' 10) בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק" ו/או "חוק החברות"). בתיקון זה ניתנו לרשם החברות סמכויות אכיפה נוספות כלפי כל החברות בישראל, על מנת להבטיח שימלאו את חובותיהן  על פי החוק לעניין תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי לרשם החברות.

התיקון בחוק קבע כי חברה אשר אינה משלמת במועד הרלבנטי את האגרה השנתית לרשם החברות תחשב כ"חברה מפרת חוק".  משמעות הרישום כחברה מפרת חוק

ההכרזה על החברה כ"חברה מפרת חוק", משמעה הפעלת הסנקציות המנויות בסעיף 362א' לחוק כנגד החברה, החל מיום ההכרזה. מעמד החברה כחברה מפרת חוק יופיע באופן בולט בנסח החברה וכן במידע הבסיסי לגבי חברה שניתן לקבל באתר ללא תשלום.

הסנקציות שינקטו כלפי חברה מפרת חוק
  • לא ירשמו שעבודים על נכסי החברה (כנגד מתן הלוואות בנקאיות למשל).       
  • לא יירשמו שעבודים לטובת החברה ולא ירשם משכון לטובת החברה אצל רשם המשכונות.     
  • החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה. 
  • לגבי הפרות משנת 2009 ואילך – לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה החברה המפרה, בעל השליטה בה במועד רישום ההתראה או במועד הגשת הבקשה לרישום החברה החדשה, וכן דירקטור שהוטל עליו עיצום כספי בשל ההפרה, כמפורט להלן. 

עיצומים כספיים והליכי גבייה: הסנקציות המוטלות על חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק,  מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי הרשם להטיל על חברה שהפרה חובותיה כאמור. הרשם רשאי להטיל על חברה עיצום כספי ששיעורו כיום הינו כ- 7,300 ₪, בגין כל הפרה. אם העיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור של החברה. בנוסף, ניתן לנקוט בהליכים לפי פקודת המיסים (גביה) לגביית חובות האגרה השנתית והעיצומים הכספיים.

כמו כן, התראה והכרזה בדבר חברה מפרת חוק, יופיעו הן בנסח החברה והן במידע הבסיסי, שהינו פתוח לעיון הציבור ללא תשלום. 

פירוק מרצון 
חברה שאינה פעילה יכולה לפעול לפירוק החברה מרצון. בדרך זו תימנע המשך צבירת חובות אגרה לחברה והפעלת סנקציות על דירקטור או בעל שליטה בה. פרוק החברה מרצון מקנה פטור מחובות אגרה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנות. לאחר סיום הפירוק, תחוסל החברה.

מהותו של הליך הפירוק
החברה, בהיותה ישות משפטית מלאכותית המתקיימת רק מכוח החוק, במסגרתו ובכפוף לתנאים הקבועים בו, גם תפורק בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בפקודת החברות, למשל כאשר היא אינה מסוגלת לפרוע את חובותיה.
הליך פירוק מרצון מתרחש על פי החלטת החברה ובניהולה, ללא התערבות בית המשפט. הליך זה מתקיים לרוב כאשר החברה היא בעלת כושר פירעון, ומסיבותיה היא החליטה לחדול מלהתקיים.

הסנקציות שניתן להטיל (ע"פ תיקון מס' 10 הנ"ל) בגין אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות הינן "כבדות" ועשויות להוות סיבה מספיק טובה להביא את החברה לפירוק מרצון.
סיבה נוספת לפרק חברה מרצון הינה כי לאחרונה החל רשם החברות במבצע אכיפה מאסיבי כנגד חברות
מפרות חוק, במסגרתו יוטלו סנקציות כבדות כנגד אותן חברות.

פטור מאגרה לחברה שנמצאת בפירוק מרצון

תקנות החברות (אגרות), התשס"א – 2001 (להלן: "תקנות החברות (אגרות)") קובעות פטור מאגרות לחברה
שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון.

במידה והנך בעלים של חברה לא פעילה, אתה יכול להימנע מתשלומי האגרה השנתיים (שעדיין לא שולמו) באמצעות הליך לא מסובך של פירוק מרצון ובסופו הצגת אישורים על אי פעילות החברה מטעם הגורמים השונים (מס הכנסה, מע"מ) ותצהיר אי פעילות מאת הדירקטורים שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק. הפטור יכול ויינתן עבור כל שנות המס שחלפו החל מהמועד בו החברה הפכה ללא פעילה בתנאי שהוצגו האישורים כאמור ועדיין לא שולמו האגרות.

לסיכום, במידה והנך בעלים של חברה הרשומה ברשם החברות, מומלץ לך להסדיר את תשלומי האגרה השנתיים (אפשרי באמצעות אתר האינטרנט של רשם החברות) וכך תימנע מתשלומי יתר, קנסות וסנקציות כאמור לעיל. במידה והחברה לא פעילה, מומלץ לגשת להליך הפירוק מרצוןשבמסגרתו אף תוכל לבקש פטור מאגרות החל  מהתאריך בו החלה להיות לא פעילה.

בהמשך נפרסם מאמר אשר ירחיב על הליך הפירוק מרצון בפן הפרוצדוראלי.

 *הכותבים
הנם עורכי דין ממשרד "כרמי- קרן", המשרד מתמחה בתחום המסחרי-
אזרחי. המשרד עוסק בפירוקי חברות מרצון ובהסדרת נושא אי הפעילות מול רשם החברות
לצורך הפחתת האגרות השנתיות.

** כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
<< חזרה לרשימה
אוריון  -  שיווק באינטרנט | בניית אתרים