במאמר זה נעסוק על קצה המזלג במהי בכלל "קרינה", בסוגי הקרינה (נתמקד בקרינה בלתי מייננת), ובעיקר כיצד לפעול ומול מי לצורך הפחתת הקרינה.
מבוא
בשנים האחרונות, "הקרינה"מהווה נושא בוער בכותרות. הנושא בדרך כלל מתקשר לקרינה הנפלטת מאנטנות סלולאריות הפרושות ברחבי הארץ ואשר צצות כפטריות לאחר הגשם. אף על פי כן, רבים הם אלו אשר אינם מודעים לעובדה שלעתים קרובות, ממש מול מרפסת ביתם, או מתחת לדירתם קיים שנאי או חדר שנאים בעל מתח גבוה אשר פולט קרינה ומסכן את בריאותם ובריאות משפחתם. במאמר זה נעסוק על קצה המזלג במהי בכלל "קרינה", בסוגי הקרינה (נתמקד בקרינה בלתי מייננת), ובעיקר כיצד לפעול ומול מי לצורך הפחתת הקרינה.

מהי קרינה? (מתוך אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה) 
הקרינה היא מעבר אנרגיה בטווח. לפי טיבעה, קיימים שני סוגים של  קרינה: קרינה של גלים וקרינה של חלקיקים. הקרינה מאופיינת גם לפי רמות האנרגיה המועברות: קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת.

בעולם המודרני נעשה שימוש רב במקורות קרינה: בתעשייה נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים בתהליכי בקרת הייצור, גלאי עשן רבים מכילים חומר רדיואקטיבי, וכמובן - כולנו מדברים בטלפונים סלולריים, מאזינים לרדיו ומשתמשים במכשירי מיקרוגל. 

מהי קרינה בלתי מייננת?
קרינה בלתי מייננת היא קרינה שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם. בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים, קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים. 

ניתן למצוא קרינה בלתי מייננת בתדר הרדיו, מרשת החשמל, מהמיקרוגל, מהטלפון הסלולרי ועוד. שימוש רב במכשירים פולטי קרינה מגביר את סכנת החשיפה אליה.  ההשפעות הבריאותיות שונות בהתאם לסוגי הקרינה.

כיצד מוסדר נושא הקרינה הבלתי מייננת? מי אמון על אכיפת הנושא?
במהלך שנות ה-90 התפתחה במהירות התקשורת הסלולרית בישראל, ואלפי אנטנות הוקמו ברחבי המדינה. בהיעדר צורך בהיתרי בניה למרבית האנטנות, אזרחים רבים הופתעו לגלותן בסמוך לבתיהם, מבלי שידעו שיש כוונה להקימן. את הגילוי ליווה החשש שהאנטנות מהוות סכנה לבריאות הציבור. ככל שהתרחבה התשתית הסלולרית, כך גברה המודעות בציבור לנושא הקרינה, והתעוררה הדרישה להגביר את הפיקוח עליה.

לפיכך, ביום 1 בינואר 2007 נכנס לתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת, החוק הוחל על מתקני רשת החשמל החל מיום 1 ביולי 2008. האמון על אכיפת החוק הוא המשרד להגנת הסביבה.

"עיקרון הזהירות המונעת" (Precautionary principle)
המשרד להגנת הסביבה פועל על פי "עיקרון הזהירות המונעת" (Precautionary principle), מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה, מאחר ולזמן החשיפה ישנה השלכה בריאותית. צמצום חשיפת הציבור לקרינה נעשה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות, המאפשרות בעלות סבירה להקטין את רמות הקרינה ממקורות שונים.

רמות קרינה אשר עלולות לסכן את בריאותנו
בשנת 2005 דנה ועדת מומחים בנושא חשיפת הציבור לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל. בעקבות מסקנות הוועדה, פרסם המשרד להגנת הסביבה קבועה, של הציבור בכלל וילדים בפרט, לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל.

המלצות הוועדה התייחסו לחשיפה לערכים ממוצעים של עוצמת קרינת שדה מגנטי מרשת החשמל, הגבוהים מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים להגביר את הסיכון לבריאות. 

נכון להיום, קיימות המלצות לסף של 2000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). כן קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של 2 מיליגאוס ממוצעת על פני שנה, או 4 מיליגאוס ממוצע ביום בו החשיפה היא הגבוהה ביותר.

תחנות השנאה (טרנספורמציה) 
תחנות השנאה רבות נבנות בקרבת בתי מגורים. המשרד להגנת הסביבה אינו קובע מיקום של מתקני השנאה, אלא ממליץ לתכנן ולהפעילן בהתאם לעקרונות שקבעה ועדת המומחים. המשרד ממליץ לגורמי תכנון ולחברת החשמל לבצע, לפני הפעלת המתקן, הערכת סיכונים ולחשב רמות השדה המגנטי הצפויות ממתקן השנאה או לבצע מדידות שדה מגנטי עוד לפני אכלוס המבנים.

הצרה היא שחדרי השנאה רבים וכן "שנאי רחוב" נבנו או הוצבו בשטח הרבה לפני שהחוק חוקק ואפילו הרבה לפני שמישהו העלה על דעתו את נושא הקרינה הבלתי מייננת. אי הידיעה הובילה לתוצאה הבלתי רצויה של חדרי השנאה הממוקמים תחת דירות וכן שנאים המוצבים על עמודי חשמל ממש מול מרפסות דיירי הרחוב.

המרחקים המומלצים בין מתקן חשמל לקו בניין הינם: 
קו מתח נמוך: 2 מ' ממוליך הפאזה הקרוב
קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 3 מ' ממוליך הפאזה הקרוב
קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 20 מטר מציר הקו
קו מתח על (400 קילו-וולט): 35 מ' מציר הקו שנאי חלוקה: 3 מטר מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו

מה עושים כאשר השנאי ממוקם סמוך לדירה
לרוב, כאשר בקרבת הדירה נמצא שנאי בעל מתח גבוה קיימת קרינה בלתי מייננת בעוצמה העולה על המותר על פי החוק ואשר אינה עומדת בהמלצות המשרד להגנת הסביבה.

כאמור, על פי ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה, אין לאפשר שטף שדה מגנטי בקיר חדר שנאים לערכים המתקרבים לכדי ערך של 2 מיליגאוס. זאת הצרה, בדירות רבות שבקרבתן חדר שנאים עלול להימדד שטף שדה מגנטי בעוצמה העולה על המותר.

לרוב, עוצמת הקרינה הבלתי מייננת הנפלטת משנאי חשמל אינה עולה בקנה אחד עם עקרון הזהירות המונעת הנ"ל ומדובר בקרינה בלתי מייננת המסוכנת לציבור ואשר לעוצמתה החריגה עלולות להיות השלכות בריאותיות על דיירי הבית, תשומת הלב.

צעדים אופרטיביים 
אם ידוע לך כי בקרבת ביתך נמצא שנאי חשמל או חדר שנאים עליך מיד לבצע מדידת קרינה על ידי מודד קרינה המחזיק בהיתר מהמשרד להגנת הסביבה (יש לבדוק את תוקף ההיתר).

במידה ותוצאות המדידה מצביעות על רמות קרינה העולות על המותר יש לפנות אל חברת החשמל והמשרד להגנת הסביבה ולדרוש מיד ביצוע עבודות לצורך הפחתת רמות הקרינה שנמדדו.  

 
<< חזרה לרשימה
אוריון  -  שיווק באינטרנט | בניית אתרים